Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

pzrzpStudia podyplomowe Zamówienia Publiczne, realizowane są wspólnie z Polskim Związkiem Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Odbiorcy studiów

Studia skierowane są do pracowników administracji samorządowej i rządowej, pracowników sektora prywatnego, członków organizacji gospodarczych oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat nowej formy zarządzania zadaniami publicznymi, jakim jest partnerstwo publiczno - prywatne. Odbiorcami mogą być absolwenci szkół wyższych, pragnący podwyższać swoje kwalifikacje na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.


Cele studiów

Celem studiów jest:

 • przygotowanie słuchaczy do opracowania projektu PPP.
 • uzbrojenie w wiedzę niezbędną do zawierania umów publiczno-prywatnych,
 • ukształtowanie umiejętności  posługiwania się instrumentami niezbędnymi  do praktycznego zastosowania tej wiedzy,
 • opanowanie wiedzy o obowiązujących regulacjach Ustawy o Partnerstwie Publiczno- Prawnym oraz innych rozwiązaniach prawnych dotyczących tej problematyki


Certyfikaty

Absolwent studiów uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ponadto absolwent może otrzymać dyplom konsultanta partnerstwa publiczno-prywatnego  jeśli:

 • uczestniczył w zajęciach studiów wg obowiązującego programu,
 • zaliczył testy sprawdzające w czasie studiów i nie popełnili w nich więcej niż 20 % błędów;
 • dostarczył w wymaganym terminie autorski własny biznes plan PPP w wersji symulacyjnej i zaliczył go z wynikiem pozytywnym;
 • dostarczył w wymaganym terminie deklarację kandydata PZRZP.


Uwaga:
Konsultant partnerstwa publiczno-prywatnego może ubiegać się o dyplom rzeczoznawcy partnerstwa publiczno-prywatnego po dostarczeniu świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły wyższej i zaliczeniu testu w wyniku egzaminu ogłoszonego przez PZRZP dla rzeczoznawców po zakończeniu studiów podyplomowych.

Wykładowcy

Wykładowcami są profesjonaliści-praktycy, legitymujący się doświadczeniem w realizacji projektów w zakresie PPP, konsultanci i rzeczoznawcy partnerstwa publiczno-prywatnego wyselekcjonowani przez Polski Związek rzeczoznawców Zamówień Publicznych.
 
Ramowy plan studiów

Studia są prowadzone w sposób interaktywny. Wykłady uzupełnione prezentacjami mają formę dyskusji w celu ugruntowania i uzupełnienia wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Słuchacze wykonują także ćwiczenia, samodzielnie i w grupach. Ćwiczenia dotyczą zarówno czystej metodyki, jak i wykorzystania jej w praktyce. Część ćwiczeń opiera się na studium przypadku, umożliwiając sprawdzenie zastosowania metodyki w praktyce. Słuchacze opracowują samodzielnie biznes plan PPP.
 

Lp.

Temat

Ilość godzin

Zjazd

Termin

SEMESTR I

1

Uczestnicy PPP (2 godz.)
Podstawowe pojęcia PPP (1)
PPP w prawie UE (5)
Koncesja na roboty budowlane i usługi (8)

16

I

14/15.02
2015

2

Prawo zamówień publicznych w PPP (7)
Spółka w PPP (9)

16

II

28.02/01.03
2015

3

Gospodarka nieruchomości w PPP (8)
Analizy ekonomiczno finansowe (4)
Finanse publiczne (3)
Biznes plan PPP (1)

16

III

14/15.03
2015

4

Procedury wyboru partnera (6)
Wybrane przykłady (10)

16

IV

28/29.03
2015

5

Seminarium dyplomowe (8)
Techniki negocjacji (8)

16

V

 18/19/04
2015

6

Techniki negocjacji (7)
Wybrane przykłady (1)
Dokumentowanie postępowania (8)

16

VI

09/10.05
2015

 

Łącznie semestr I

96

   

SEMESTR II

1

Promocja inwestycji PPP (8)
Analiza ryzyka (8)

16

I

05/06.09
2015

2

Seminarium dyplomowe (8)
Dokumentowanie postępowania (4)
Wybrane przykłady (3)
Analiza ryzyka (1)

16

II

19/20.09
2015

3

Umowy w PPP (2)
Kontrola przedsięwzięcia (6)
Biznes plan (80

16

III

10/11.10
2015

4

Promocja inwestycji (8)
Analiza ryzyka (8)

16

IV

07/08.11
2015

5

Biznes plan (6)
Umowy w PPP (8)

14

V

21/22.11
2015

6

Obrona biznes planu
Seminarium dyplomowe (2)

10

VI

06.12
2015

 

Łącznie semestr II

80

   
 

Łączna liczba godzin

176

   Czas trwania i forma

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Dwudniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Kalendarz zjazdów umieszczono przy programie studiów.
 
Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełnienie karty rejestracyjnej
 • dwie fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • kopia dowodu osobistego

Opłata za studia
 
 • Wpisowe -  100 PLN
 • Czesne - Za całe studia: 4.500 PLN. Przy opłacie jednorazowej - zniżka 5%. W dwóch równych ratach po 2.250 PLN.

Opłatę za studia można uregulować w Uczelni lub na konto

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/ Warszawa 
nr: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785


Absolwenci PWSBiA, zgodnie z Kartą Praw i Przywilejów Absolwenta korzystają ze zniżki w opłacie czesnego w wysokości 15%.
 

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
 
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Budynek "A", pok. Ap-109 (I piętro)
Tel.  22 559 22 39
podyplomowe@pwsbia.edu.pl
 

 

NOWOŚĆ! Pedagogika medialna

Sztuka filmowa - warsztaty filmowe.

Żywienie człowieka i ocena żywności

Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji w szkołach, urzędach i przedsiębiorstwach

Bezpieczeństwo systemów  teleinformatycznych w administracji i biznesie

Zarządzanie projektami IT

Audyt systemów informatycznych

Techniki multimedialne i grafika komputerowa

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie

​Zamówienia publiczne

​Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Kontroler wewnętrzny

​Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej

​Organizacja i kierowanie zakładem kosmetycznym

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl